REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia Usług i warunki korzystania z serwisu internetowego o następującej domenie wowgift i podstron w tej samej domenie (dalej: Serwis).
 2. W regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t), które odbywa się na mocy umowy zawieranej między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek treści zamieszczonej w serwisie). Do zawarcia umowy o świadczenie niektórych odpłatnych usług konieczny jest wybór Usługi oferowanej w Serwisie lub przystąpienie do Programu (wybór usługi lub przystąpienie do Programu następuje na podstawie oddzielnej umowy zawieranej z Użytkownikiem lub poprzez założenie konta i rejestrację w Programie).
 6. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.

II. Definicje

 1. Administrator – Usługodawca, właściciel zajmujący się moderowaniem Serwisu: Motivation Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358484, posiadającą nr NIP 521-356-87-96 oraz nr REGON 142450530, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Administratora, objętych Regulaminem.
 3. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, regulujący zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników.

III. Korzystanie z serwisu

 1. Usługą oferowaną w ramach Serwisu jest możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczonych w Serwisie, w szczególności tekstów zamieszczonych w zakładce blog, możliwość zapoznania się z ofertą proponowaną przez Administratora oraz możliwość kontaktu z Administratorem przez formularz kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty.
 2. Administrator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną przewidzianą w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

IV. Warunki techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s, oraz z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz) z włączoną funkcją plików „cookies”, obsługą mechanizmów Web Storage oraz JavaScript takich jak Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom, Apple Safari.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu na urządzeniach mobilnych jest zainstalowanie oprogramowania Google Chrom w wersji >= 60.0

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych znajdują się w zapisach Polityki prywatności dostępnej w Serwisie i są częścią niniejszego Regulaminu. Informacje odnośnie wykorzystania plików cookies i innych podobnych technologii znajdują się w zapisach Polityki wykorzystywania plików cookies w Serwisie dostępnej w Serwisie i są częścią niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnoście nienależytego funkcjonowania Serwisu, wysyłając je na adres mailowy Administratora info@wowgift.pl. lub na adres siedziby Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe, nazwę Konta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie Użytkownika zgłaszane w związku ze złożeniem reklamacji.

VII. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji i założenia Konta ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonania usług Serwisu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i otrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 3. Niniejszy Regulamin, logotypy, materiały, informacje, znaki towarowe, elementy graficzne Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora i jego partnerów biznesowych. Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane bez zgody Administratora Serwisu i jego partnerów biznesowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 roku.